Music Handbook
   

RAGA INDEX - V

   
RAGA NAME AROHANA - AVAROHANA JANYA OF MELA & NUMBER POPULAR COMPOSITIONS
Valachi SGPDNS - SNDPGS Chakravakam - 16 Jalandhara
Varali SGRGMPDNS - SNDPMG,RS Jhalavarali - 39 Mamava meenakshi, Kavava
Vardhini SGMPDNS - SNDPMGS Kokilapriya - 11 Manasamana
Vasanta SGMDNS - SNDMGRS Sooryakantam - 17 Seetamma, Ramachandram
Vasantabhairavi SRGMDNS - SNDMPMGRS Vakulabharanam - 14 Needayarada
Veeravasantam SRGMPS - SNDPMGRS Varunapriya - 24 Emanipogadutura
Vegavahini SMGMPDNS - SNDPMGRS Chakravakam - 16 Vinapustaka, Gajananayutam
Vijayanagari SRGMPDS - SDPMGRS Dharmavati - 59 Vijayambike
Vijayasri SRGMPNS - SNPMGRS Jhalavarali - 39 Varanarada
Vivardhini SRMPS - SNDPMGRS Dheerasankarabharanam - 29 Vinave O Manasa
      

A  B  C  D  E  G  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  Y

   
Raga index

Music handbook