Music Handbook
   

RAGA INDEX - B

   
RAGA NAME AROHANA - AVAROHANA JANYA OF MELA & NUMBER POPULAR COMPOSITIONS
Bagesri  SGMDNS - SNDMPDMG,R,S (Hindustani raga)  Kharaharapriya - 22 Sagarasayanavibho
Bahudari SGMPDNS - SNPMGS Harikambhoji - 28 Brovabharama, Sadanandatandavam
Balahamsa SRMPDS - SNDPMR,MGS Harikambhoji - 28 Ninnuvina, Parulanu
Bangala SRGMPMRPS-SNPMRGRS Harikambhoji - 28 Girirajasuta, Rara Rama
Begada SGRGMPDPS - SN,DPM,GRS Dheerasankarabharanam - 29 Nadopasana, Sankarineeve
Behag ** Many versions / Hindustani origin Dheerasankarabharanam - 29 Vagaladi, Srimadhava
Bhairavam SRGMPDNS - SDPMGRS Sooryakantam - 17 Mariyada, Nannubrova
Bhairavi SGRGMPDNS - SNDPMGRS Natabhairavi - 20 Balagopala, Yaro ivar yaro
Bhinnashadjam SRGRPMPNS - SDPMGRS Dhenuka - 9 Sarivarilona
Bhoopalam SRGPDS - SDPGRS Todi - 8 Sadachaleswaram
Bhooshavali SRGMPDS - SNDPMGRS Vachaspati - 64 Gopanandana, Tanamidane
Bilahari SRGPDS - SNDPMGRS Dheerasankarabharanam - 29 Intakannananda, Paridanamichite
Bindumalini SGRM,PNS - SNDPGMPGRS Chakravakam - 16 Entamuddo
Bowli SRGPDS - SNDPGRS Mayamalavagowla - 15 Sriman narayana, Melukovayya
Brindavanasaranga SRMPNS - SNPMRGS Kharaharapriya - 22 Rangapuravihara, Kamalaptakula
Budhamanohari SRGMGPS - SPMGRS Harikambhoji - 28 Samayamide
      

A  C  D  E  G  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

   
Raga index

Music handbook