Music Handbook
   

RAGA INDEX - U

   
RAGA NAME AROHANA - AVAROHANA JANYA OF MELA & NUMBER POPULAR COMPOSITIONS
Umabharanam SRGMPDNS - SNPM(R)GMRS Harikambhoji - 28 Nijamarmamulanu
Urmika SRGMPNS - SNPMGRS Simhendramadhyamam - 53 Entani vinavintura
      

A  B  C  D  E  G  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  V  Y

   
Raga index

Music handbook