Music Handbook
   

RAGA INDEX - K

   
RAGA NAME AROHANA - AVAROHANA JANYA OF MELA & NUMBER POPULAR COMPOSITIONS
Kadanakutuhalam SRMDNGPS - SNDPMGRS Dheerasankarabharanam - 29 Raghuvamsa
Kaikavasi SRGMPDNS - SNPMGRS Neetimati - 60 Vachamagochara
Kalanidhi SRGMSP,MDNS - SNDPMGRS Kharaharapriya - 22 Chinnanadena
Kalavati ** Three versions Chakravakam - 16 / Yagapriya - 31 Okapari, Kalavati
Kalgada SRGPDNS - SNDPGRS Gayakapriya - 13 Parvatininnu
Kalyanavasantam SGMDNS - SNDPMGRS Keeravani - 21 Nadaloludai, Kanulutagani
Kamalamanohari SGMPNS - SNDPMGS Mayamalavagowla - 15 Kanjadalayatakshi, Shankaramabhirami
Kambhoji SRGMPDS - SNDPMGRS Harikambhoji - 28 Evarimata, Srisubramanyaya
Kanada SRGMDNS - SNPMGMRS Kharaharapriya - 22 Alaipayuthe, Mamavasada
Kannada SMGMPMD,NS - SNSDPMGMRS Dheerasankarabharanam - 29 Ninnadanela, Intakante
Kannadagowla SRGMPNS - SNDPMGS Kharaharapriya - 22 Orajoopu, Sogasujooda
Kapi ** Many versions Kharaharapriya - 22 Jagadodharana, Intasowkhya
Kapinarayani SRMPDNS - SNDPMGRGRS Harikambhoji - 28 Sarasasamadana
Karnaranjani SRGMGPDS - SNDPMGRS Kharaharapriya - 22 Vanchatonu, Om namo narayana
Karnatakabehag SRGMPDNS - SNDNPDMGRGS Harikambhoji - 28 Nenenduvedagudura
Karnatakadevagandhari SGMPNS - SNDPMGRS Kharaharapriya - 22 Panchakshatpeetha
Karnatakakapi Phrase-oriented Kharaharapriya - 22 Venkatachalapate, Akhilandeswari
Kedaragowla SRMPNS - SNDPMGRGRS Harikambhoji - 28 Saraguna palimpa, Samikku
Kedaram SMGMPNS - SNPMGRS Dheerasankarabharanam - 29 Ramaneepai, Bhajanaseya
Khamas SMGMPDNS - SNDPMGRS Harikambhoji - 28 Brochevarevarura, Seetapathe
Kiranavali SRGMPDNS - SPMGRS Keeravani - 21 Yetiyochanalu, Parakuni
Kokiladhwani SRGMDNDS - SNDNPMGRS Harikambhoji - 28 Tolinenujesina
Kokilavarali SRGRMPDNDS - SDNDPMRGRS Natabhairavi - 20 Samukhananilva
Kolahalam SPMGMPDNS - SNDPMGRS Dheerasankarabharanam - 29 Madilona
Kumudakriya SRGMDS - SNDMGRS Kamavardhini - 51 Ardhanareeswaram
Kuntalavarali SMPNDS - SNDPMS Harikambhoji - 28 Bhogindrasayinam, Sarasarasamarai
Kurinji NSRGMPD - DPMGRSN Dheerasankarabharanam - 29 Srivenugopala, Seetakalyana
      

A  C  D  E  G  H  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

   
Raga index

Music handbook